Rejsebetingelser for køb af pakkerejser

Hos Øster Lindet ønsker vi at yde den bedst mulige service og sikkerhed for din rejse. Du bedes derfor gennemlæse nedenstående, så du er bekendt med de betingelser, som er gældende når du køber en rejse hos os.

Teknisk arrangør: Øster Lindet ApS (herunder Europas og Grand Prix Tours)

Sønderalle 1 - DK 6630 Rødding

CVR nr. 31877067
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2052
Medlem af Danmarks Rejsebureauforening nr. A0033

BESTILLING OG BETALING

I forbindelse med bestilling af pakkerejse fremsendes rejsebevis sammen med vore vilkår og betingelser for rejsen samt information om indbetaling. Aftalen anses som et køb og er bindende for begge parter, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Vær opmærksom på, at on-line reservationer af krydstogter skal genbekræftes af Øster Lindet. Dette sker indenfor 24 timer på hverdage/arbejdsdage. Ved indbetaling bekræfter man samtidig at have accepteret vilkår og betingelser for rejsen.

Ved køb on-line gennem en markedsføringsportal, som f.eks. Spotdeal, dog ikke begrænset hertil, er rejsen bekræftet ved indbetaling af depositum og/eller hele rejsens pris.

Depositum er minimum 25% af rejsens pris, dog mindst kr. 1.000 pr. person. Slutbetaling skal finde sted senest 61 dage før afrejse. Betalingsdato fremgår af rejsebeviset. Er depositum eller slutbetaling ikke modtaget rettidig bortfalder aftalen. I sådanne tilfælde har Øster Lindet ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnittet om ”Fortrydelsesret og afbestilling”.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne på rejsebeviset og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl straks efter modtagelse og inden første indbetaling. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling. Navne, fødselsdatoer og lignende på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet. Navne skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Øster Lindet er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem Øster Lindet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

REJSENS PRIS

Rejsens pris omfatter samtlige ydelser, der fremgår af rejsebeviset samt obligatoriske skatter og afgifter. Ekstra opkræves et gebyr på 95 kr. pr. person til dækning af bidrag til Rejsegarantifond, Produktansvarsforsikring, banktransaktioner og forsendelse. For krydstogter er gebyret 189 kr. pr. pers. Øster Lindet forbeholder sig ret til at opkræve betaling for tillægssalg.

På rejsen kan der forekomme opkrævninger af lokale skatter, resort fees, entreer og servicecharge, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig til lokale regler. Disse beløb afregnes direkte med hotel / skib eller lignende. De fleste krydstogtsrederier opkræver en daglig servicecharge på 10-18 euro pr person pr. dag.

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel. Dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris fremgår på det fremsendte rejsebevis umiddelbart efter bestilling af rejsen.

PRISÆNDRING

Øster Lindet kan, under særlige omstændigheder, ændre den aftalte pris for allerede eksisterende bestillinger. Ændringen skal bero på dokumenterede stigninger i skatter, afgifter, olie, transportomkostninger, gebyrer eller ændrede valutakurser. Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris kr. 5000 (hereaf brændstoftstillæg kr. 300)
Ændring: Stigning i brændsofttillæg kr. 100
Beregning: Kr. 300 + kr. 100
Ny pris: Kr. 5.100

Aftalt pris kr. 5000 (hereaf skatter og afgifter kr. 500)
Ændring: Stigning i skatter og afgifter kr. 200
Beregning: Kr. 500 + kr. 200
Ny pris: Kr. 5.200

Aftalt pris kr. 5000 (Afregnet til valutkurs 7,0 kr. 500)
Ændring: Kursændring fra 7,0 til 7,5
Beregning: Kr. 5000 / 5 * 5,5
Ny pris: Kr. 5.500

En prisændring skal varsles snarest muligt og med mindst 20 dages varsel. Overstiger prisændringen 8% af rejsens pris, tilbydes kunden at annullere rejsen uden omkostninger og få det indbetalte beløb retur. Ved prisfald, som følge af ændringer i ovenstående forhold, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører.

KUNDENS ÆNDRING AF PAKKEREJSEN

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Øster Lindet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Øster Lindet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr på kr. 1.000 pr. person. Øster Lindet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen jf. afsnittet "Fortrydelsesret og afbestilling" og en ny bestilling.

ØSTER LINDETS ÆNDRING AF PAKKEREJSEN

Øster Lindet har ret til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i rejsen uden den rejsendes samtykke. Ændringer skal meddeles kunden inden afrejse og uden unødig forsinkelse.

Dette anses ikke som en væsentlig ændring og berettiger dermed ikke til kompensation, såfremt f.eks. rækkefølgen på udflugtsprogrammet ændres. Det samme gælder ved mindre ændringer i flytider, evt- flyskift eller ændring af flyselskab. 

Som deltager på et flodkrydstogt skal man være opmærksom på, at rejsens gennemførelse i overensstemmelse med programmet afhænger af naturens luner. Vi kan således ikke garantere, at alt gennemføres nøjagtigt som beskrevet i dagsprogrammet, da vejrmæssige forhold spiller ind på mulighederne for at gennemføre rejsen som planlagt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man på et flodkrydstogt skal være indstillet på disse forhold, som bl.a. medfører, at ekstraordinært lav eller høj vandstand kan betyde ændringer i skibets sejlplan og dermed have indflydelse på gennemførelsen af rejsens program. Vi forsøger altid at give vores gæster mest mulig tid i de byer og ved de seværdigheder, som besøges. Derfor kan en del af transporten foregå med bus hvis vandstanden vil forsinke eller direkte forhindre gennemførelsen af visse udflugter.

På alle floder er skibene underlagt de enkelte slusers åbningstider. Oftest er slusetiderne bestilt i forvejen, men alligevel kan der ved eksempelvis eftersyn eller reparationsarbejde opstå forsinkelser, som kan betyde, at vi vælger at lade en del af transporten foregå med bus for at give vores gæster mest mulig tid i de planlagte anløbsbyer. Man må være indstillet på, at man i tilfælde af ændringer i vandstanden på floderne eller som følge af reparationsarbejde på sluserne kan opleve at tilbagelægge visse strækninger i bus fremfor med skibet uden at dette kan betragtes som en mangel ved rejsen.

På krydstogter må kunden acceptere de vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette gælder sikkerhed og er udenfor Øster Lindets indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Uvejr generelt kan påvirke rejseruten. Vær opmærksom på f.eks. orkansæsoner og lign.Derfor kan der i særlige tilfælde være anløb som enten ændres eller helt annulleres. Dette er af sikkerhedsmæssige grunde og beslutningen tages alene af en ekspert (kaptajnen) for ikke at sætte eget og andre folks liv på spil.   Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Øster Lindet kan ikke drages til ansvar.

Øvrige eksempler på uvæsentlige ændringer kan være skift af flyselskab, mindre ændringer i flytider og/eller ændring af rejserute, såfremt dette ikke har indflydelse på turens indhold og gennemførelse.

Hvis Øster Lindet derimod er nødsaget til at foretage en væsentlige ændring i rejsen, kan kunden vælge enten at acceptere ændringen eller hæve aftalen og få indbetalinger tilbage. Kunden skal gives en rimelig frist til at underrette Øster Lindet om deres beslutning. Manglende tilbagemelding indenfor tidsfristen anses for accept af ændringer.

Kunden har mulighed for at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Øster Lindet kan tilbyde dette. Vælger kunden en rejse til en højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden en rejse til en lavere værdi refunderes differencen til kunden.

FORTRYDELSESRET OG AFBESTILLING

Ved køb af pakkerejser er der ifølge forbrugeraftaleloven §18, stk. 2, nr. 12 ingen fortrydelsesret. Kunden kan afbestille pakkerejser efter nedenstående regler, medmindre andet er oplyst skriftligt inden bestilling.

 • For afbestilling senest 61 dage før afrejse: Annulleringsgebyret er det indbetalte beløb, som kan være dele af eller hele rejsens pris.
 • For afbestilling senere end 61 dage før afrejse beregner Øster Lindet sig ret til den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Er rejsen købt med fuld indbetaling ved bestilling, er annulleringsgebyret 100%.

AFBESTILLING PÅ GRUND AF KATASTROFER

Såfremt der indenfor 14 dage før en rejses påbegyndelse på et rejsemål forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme eller lign., som ikke var kendt på bestillingstidspunktet, kan rejsen vederlagsfrit annulleres, dog under forudsætning af, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til pågældende rejsemål.

Ved deltagelse i et krydstogt, der planmæssigt skulle anløbe en destination, hvor der opstår katastrofeområder, vil rederiet ændre eller annullere anløbet, hvilket ikke berettiger til en vederlagsfri annullering eller kompensation.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

For rejser til Formel 1 og Le Mans kan rejsen kun afbestilles frit, hvis det pågældende løb/arrangement bliver annulleret. Hvis dato for løbet bliver ændret, kan den del af rejsens pris, som entrébillet udgør, ikke refunderes. Disse annulleringer vil blive refunderet med et tilgodebevis på rejsens pris, som er gyldigt i 3 år.

ØSTER LINDETS AFLYSNING AF REJSEN

Såfremt Øster Lindet ikke har tilstrækkelig tilslutning til en rejse, vil denne kunne aflyses op til 3 uger før afrejse. Hvor et nødvendigt antal deltagere skal tilmeldes for gennemførsel af rejsen, vil dette fremgå af programmet. I tilfælde af aflysning har du ikke krav på erstatning, ud over refundering af rejsens pris.

AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

Det tilrådes på alle rejser at tegne både en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring.

En afbestillingsforsikring dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende selv, en medrejsende eller et nært familiemedlem. Afbestillingsforsikring skal tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedatoen. Den kan ikke bestilles efter indbetaling. Har du købt din rejse on-line via en markedsføringsportal, skal forsikringen tegnes og betales samtidig med indløsning af værdibevis. For at være gyldig skal afbestilling foretages inden rejsen påbegyndes og meddeles Øster Lindet straks.

Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at have tegnet en rejseforsikring inden afrejse. Ved sygdom opstået under rejsen påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til lægebehandling, medicin, hospitalsophold, hjemrejsetransport. Husk at gemme bilag til forsikringsselskabet. Det blå sygesikringskort dækker for samme behandling som lokalbefolkningen på ferierejser indenfor EU. Ved indrejse i visse lande og på mange krydstogter kræves det, at man kan dokumentere, at være i besiddelse af en rejseforsikring. Vi gør opmærksom på, at der er specielle regler for rejsende over 70 år og for rejsende med kroniske sygdomme.

Vi anbefaler helt generelt, at du tegner en forsikring, der dækker ved ulykke, sygdom, død, hjemtransport, forsinket fremmøde og bagagebeskadelse. Øster Lindet påtager sig ingen udgifter i den forbindelse. Begge forsikringer kan bestilles via link til Gouda Rejseforsikring på Øster Lindets hjemmeside eller du kan tale med dit private forsikringsselskab. Øster Lindet modtager provision fra Gouda Rejseforsikring.

RETTIDIG FREMMØDE

Det er den rejsendes ansvar at nå rettidig frem til sin transport. Alle kan uforudset komme i trafikproblemer, blive forhindret grundet vejr eller lign. Vi tilråder kraftigt, at der tegnes en rejseforsikring, der har dækning for forsinket fremmøde.

Check-in tider varierer afhængig af rederi, flyselskab og lufthavn. To timer før afgang er ”tommelfingerreglen” og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør man sikre sig nok tid, og tage højde for trafikforhold, kø ved check-in samt kø i sikkerhedscheck. Ofte kan man med fordel checke ind online via nettet eller anvende de automater, som findes i mange terminaler. Det er den rejsendes eget ansvar at være klar til boarding på både fly og skibe til tiden. Man skal have afsluttet check in i overensstemmelse med de oplyste tider i rejseplanen.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge, da luftfartsselskabet ellers kan annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan altså ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan man ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Har du ikke afbestilt rejsen eller ydelsen og/eller indfundet dig på de angivne tidspunkter, eller kan du ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter såsom gyldigt pas, visa og vaccinationsattest, har man ikke krav på godtgørelse.

ORDENSBESTEMMELSER

Når du rejser ud i verden, er du forpligtet til at indrette dig efter stedets og landets love og almene rammer. Som rejsedeltager skal du respektere ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller, skibe etc. samt at optræde, således at medrejsende ikke generes. Under indkvartering på hotelværelse, på krydstogtsskib eller i lejlighed hæfter du for møbler og andet inventar. Du er også forpligtiget til at følge indkvarteringsstedet eller rederiets regler for ro og orden. Tilsidesættes disse regler, forbeholder Øster Lindet sig ret til at udelukke dig fra rejsen, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen foranledning og regning. Øster Lindet er i så tilfælde berettiget til at oppebære den totale pris for rejsen. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureau, hotel, rederi, transportselskab m.v.

PAS, VISUM, VACCINATIONER OG GRAVIDITET

Alle rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas inden afrejse. På krydstogter og rejser udenfor EU skal dit pas være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomsten. Visse lande accepterer ikke indrejse såfremt du har israelske stempler/viseringer i passet.

Det påhviler kunden at sørge for øvrige dokumenter til rejsen – herunder nødvendige visa og bevis for vaccinationer. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at disse rejsedokumenter er korrekte og navne stavet korrekt i henhold til pas. Yderligere oplysninger omkring pas og visum indhentes på www.um.dk. Ydereliger oplysninger omkring vaccinationer indhentes hos Statens Serumsinstitut.

Ved indrejse til USA/Canada skal danske statsborgere forhåndsgodkendes (ESTA/eTA) inden afrejse. Dette gælder også ved mellemlandinger. Der skal søges ESTA/eTA tilladelse online, som skal printes og medbringes på rejsen. Vi anbefaler at søge forhåndsgodkendelsen 14 dage før afrejse. Denne skal fremvises i immigrationskontrollen. Har du været i Yemen, Sudan, Syrien, Somalia, Irak, Iran eller Libyen efter 01. marts 2011 kræves visum til USA. Se mere på www.um.dk.

Hvis stærk medicin skal medbringes på rejsen, har man selv ansvar for at opfylde gældende regler, samt for at søge råd herom på apotek eller hos egen læge. På rejsen medbringes pas, recept og evt. medicinattest. Husk at pakke livsvigtig medicin i din håndbagage.

Gravide bør på flyrejser og krydstogter altid medbringe lægeerklæring. Rejser, der forventes påbegyndt mindre end 8 uger til forventet termin, accepteres ikke på flyrejser. Gravide, der er påbegyndt 23. graviditetsuge, kan ikke deltage på krydstogter.

Er kunden ikke dansk statsborger eller har dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre opmærksom herpå ved bestilling. Der kan gælde andre regler for indrejse og vaccinationer. Der bør indhentes gældende regler via ambassade / konsulat / læge. Øster Lindet påtager sig ikke ansvar for omkostninger grundet manglende indrejsepapirer.

IMPORTFORBUD

Bemærk, at det på rejser fra 3. lande ind i EU er forbudt at medbringe planter og planteprodukter - herunder f.eks. afskårne blomster eller frugt og grønt i håndbagagen. Medbringer du planter til plantning herunder visse typer af frø til udsæd, skal disse anmeldes til import og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSE

Det er i visse tilfælde muligt at overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på kr. 1000 medmindre, Øster Lindets underleverandører helt eller delvist begrænser en overdragelse. I disse tilfælde vil Øster Lindet undersøge mulighederne og omkostningerne ved en evt. overdragelse. Ved rejser, hvori fly og krydstogt indgår vil der ofte også skulle betales for en ny flybillet og en ny krydstogtsbillet. Meddelelse om overdragelse skal ske til rejsebureauet senest 61 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

REJSEDELTAGELSE

Det er en forudsætning for at deltage i en pakkerejse, at den rejsende er selvhjulpet. På visse ydelser kan tilbydes assistance, som eksempelvis transport til et fly i en lufthavn. Alle ekstra ordinære services skal bestilles og bekræftes skriftligt fra Øster Lindet.

MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens påbegyndelse, skal kunden straks reklamere til turleder eller lokal underleverandør på rejsen, således en fejl/mangel kan afhjælpes hurtigst muligt. Hvis turleder eller underleverandør ikke kan afhjælpe manglen eller efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte til Øster Lindet. Det er kundens ansvar at sørge for at underleverandør (hotel, skib, transferselskab mv.) noterer din reklamation, og kunden selv får en kopi.

Hvis Øster Lindet ikke er blevet informeret om manglen og dermed ikke har haft mulighed for at afhjælpe denne på rejsemålet, vil det have indflydelse på eventuel kompensation.

Krav om kompensation som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt på rejsen, og som ikke er blevet afhjulpet på stedet, skal fremsendes skriftligt til info@osterlindet.dk senest 3 mdr. efter hjemrejse. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende. Reklamationers behandlingstid er op til 8 uger.

Ved flyforsinkelser fremsendes krav direkte til flyselskabet.

VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om kompensation ikke opnås ved klage til Øster Lindet, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet - se hjemmesiden www.pakkerejseankenaevnet.dk. Er rejsen ikke en pakkerejse, skal klagen fremsendes via portalen www.naevneneshus.dk.

Som medlem af Rejsebureauforeningen følger Øster Lindet altid kendelser fra Pakkerejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter. Klager, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø-og Handelsretten i København.

BEGRÆNSNINGER I ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Øster Lindet begrænser sit ansvar til de beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Øster Lindets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR


Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

REJSEGARANTIFONDEN

Øster Lindet er medlem af rejsegarantifonden med nr. 2052 – Rejsegarantifonden, Røjelskær11, 3 sal, 2840 Holte.

Senest opdateret 27. marts 2023.